Skolledarskap för inkluderande utbildning – ett reflektionsverktyg för skolledare och skolhuvudmän.

Som en del i projektet ”Stöd för ett inkluderande skolledarskap”, SISL, har ett reflektionsverktyg tagits fram. Verktyget ”Inclusive School Leadership: A practical guide to developing and reviewing policy frameworks” [Inkluderande skolledarskap: en praktisk vägledning för utveckling och översyn av policyramar], ingår i policyramen för SISL.

Niclas Rönnström, Stockholms universitet, och Elisabeth Högberg, Specialpedagogiska Skolmyndigheten har varit svenska delegater i arbetet. Ett verktyg anpassat till svenska förhållanden utvecklas under 2022 i samverkan med rektorer och skolhuvudmän. Tills vidare finns verktyget att ladda ned i en engelsk version här – på hemsidan för European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

Reflektion och dialog kring skolledarskap för inkluderande utbildning

Reflektionsverktyget ska kunna stärka skolledares förmåga och möjligheter till att förverkliga inkluderande utbildning som ger varje barn och elev rätt till relevant utbildning av god kvalitet. Det ska också uppmuntra till dialog inom och mellan skolor, mellan olika nivåer i skolsystemet och därmed etablera nivåövergripande samverkan vilket i sin tur kan möjliggöra att ny policy och praktik växer fram.

Verktyget har särskilt utformats för att användas av:

  • Skolledare och lednings- och utvecklingsgrupper som söker stöd i arbetet med att själva och i samspel med andra förverkliga och utveckla inkluderande utbildning i den egna skolverksamheten.
  • Skolhuvudmän som enligt Skollagen ansvarar för att utbildning genomförs i enlighet med de rättsliga regler och utbildningsmål som styr skolan, vilket innefattar att förverkliga utbildning som rättighet och inkluderande utbildning.