Samverkans- och aktionsforsknings-
projekt språkundervisning i vuxenutbildning respektive gymnasiet

Ett projekt pågår 2022–2023: Visuella resurser i språkundervisning inom svenska för invandrare (sfi) och särskild utbildning för vuxna. Inom detta samverkansprojekt verkar Jenny Rosén, Liz Adams Lyngbäck, Christina Hedman och Enni Paul.

Skolforskningsinstitutet finansierar projektet. Tillsammans med lärare i fyra olika verksamheter söker vi i detta projekt utveckla visuella kommunikativa resurser för ökat demokratiskt deltagande i undervisningen.

Ett annat projekt pågår under 2022: Nyanländas språk: språkämnena i språkintroduktion (språkintroduktion för nyanlända elever som söker nå behörighet till gymnasiets nationella program: Una Cunningham och Christina Hedman).  Finansieras med samverkansmedel från Stockholms universitetet. Med ett verksamhetsteoretiskt fokus söker vi tillsammans med lärarna utforska utmaningar och lösningar avseende språkundervisningen i svenska och engelska med särskilt fokus på samarbeten mellan språklärare.

Kontakt: christina.hedman@su.se