Samverkan för bästa skola

”Samverkan för bästa skola” (SBS) är ett regeringsuppdrag som leds av Skolverket och vänder sig till verksamheter med stora utmaningar. Syftet är att möta bristande kunskapsresultat i skolan, måluppfyllelse i förskola och förskoleklass samt kvalitet och likvärdighet.

Uppdraget vänder sig primärt till huvudmän som bedöms ha svårt att själva förbättra resultat och måluppfyllelse i den pedagogiska verksamheten. SBS-arbetet har, sedan starten 2016, genomförts som ett unikt partnerskap mellan Skolverket, huvudmän och lärosäten.

Det vetenskapliga stödet till ”Samverkan för bästa skola”

Åtta lärosäten har valts ut av Skolverket för att förankra SBS-arbetet i vetenskap och beprövad erfarenhet. Dessa är Stockholms universitet, Högskolan Dalarna, Karlstad universitet, Mittuniversitet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Dessa lärosäten bidrar gemensamt med både ett lokalt och ett nationellt FoU-stöd till ”Samverkan för bästa skola”. Det nationella FoU-stödet leds och organiseras genom Nationellt FoU-center ”Samverkan för bästa skola” vid Stockholms universitet.

Lokalt FoU-stöd

De olika lärosätena bidrar till SBS-arbetet lokalt tillsammans med medverkande huvudmän, skolor och förskolor runt om i landet. Det lokala FoU-stödet innebär bland annat att stödja det aktuella förbättringsarbetet under en treårig förbättringsprocess. Detta görs med hjälp av skräddarsydda utvecklingsinsatser som utgår från en bred kunskapsbas. För ändamålet organiseras verksamheten i särskilda FoU-team under ledning av en SBS-ansvarig vid respektive lärosäte.

Nationellt FoU-stöd

Lärosätena bidrar även gemensamt till ett nationellt FoU-stöd genom forskningsförankring av, forskarmedverkan i och ett gemensamt lärande om ”Samverkan för bästa skola”. Det innebär bland annat att bidra med kompetensutveckling för Skolverket, samordning av lärosätenas respektive utvecklingsinsatser samt för att bygga ny kunskap med relevans för uppdraget. Verksamheten leds och organiseras genom Nationellt FoU-center ”Samverkan för bästa skola” vid Stockholms universitet.

Vetenskapligt råd

Som en del av det nationella FoU-stödet ingår även ett vetenskapligt råd med representanter från de medverkande lärosätena. Det vetenskapliga rådets medlemmar ansvarar för att stödja lärosätenas FoU-team och de utvecklingsinsatser som genomförs samt för att bygga ny kunskap om skolutveckling hos verksamheter med stora utmaningar. För ändamålet har bland annat en särskild databas skapats som inkluderar samtliga dokument som genererats inom ramen för ”Samverkan för bästa skola”.

FoU-center ”Samverkan för bästa skola” vid Stockholms universitet

FoU-stödet leds och organiseras genom Nationellt FoU-center ”Samverkan för bästa skola” vid Stockholms universitet. Nedanstående institutioner och enheter har bildat en gemensam styrgrupp som överser det nationella FoU-stödet och de utvecklingsinsatser som genomförs av FoU-teamet vid Stockholms universitet. Dessa institutioner och enheter har även initierat ett särskilt forskarnätverk med fokus på skolutveckling.d

  • Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen (BUV)
  • Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD), värdinstitution
  • Institutionen för svenska och flerspråkighet (SVEFLER)
  • Institutionen för ämnesdidaktik (tidigare HSD, ISD och MND)
  • Nationellt Centrum för svenska som andraspråk (NC)
  • Sektionen för uppdragssamordning (SUSA), administrativt ansvar
  • Stockholm Business School (SBS)
  • Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

Kontakt

FoU-center ”Samverkan för bästa skola” vid Stockholms universitet
Martin Rogberg, verksamhetsansvarig
martin.rogberg@edu.su.se

Lokalt FoU-stöd / insatser för huvudmän
Åsa Karle, SBS-ansvarig vid Stockholms universitet
asa.karle@edu.su.se

Vetenskapliga rådet
Niclas Rönnström, vetenskaplig ledare
niclas.ronnstrom@edu.su.se