Nätverksledare för nyanländas och flerspråkiga elevers lärande i Stockholmsregionen

På uppdrags av Skolverket handlar projektet om att leda regionala nätverk som ska stötta skolhuvudmän och deras samordnare (utsedda av huvudmännen) i det systematiska kvalitetsarbetet med fokus på flerspråkiga och nyanlända elevers utbildning. Konkret kan detta arbete handla om att stödja och delta i arbetet med att ta fram nulägesbeskrivning, göra en nulägesbedömning och utforma en utvecklingsplan, som ska användas i arbetet.

Från januari 2021 leder Maria Lim Falk två delprojekt i nätverket. Delprojekt 1 är inriktat mot studiehandledning på modersmålet (inkl. modersmålsundervisning och samarbete med andra lärare). Delprojekt 2 är inriktat mot övergångar (mellan årskurser och skolformer, inkl. aspekten förberedelseklasser och direktintegrering). Arbetet med dessa delprojekt innebär dels en mer konkret samverkan mellan samordnare i olika kommuner, dels en tätare samverkan med forskare (nätverksledarna och ev. andra forskare vid lärosätet) på ett lite mer verksamhetsnära sätt. Målet är tvåfaldigt:

  • att bygga beprövad erfarenhet med stöd i vetenskaplig grund gällande de två fokustemana – studiehandledning och övergångar
  • att sätta igång långsiktiga utvecklingsprocesser inom och mellan samordnare/huvudmän i nätverkets olika kommuner som syftar till skolförbättring i skolpraktiken

Projektet pågår: Jan 2020–

Kontakt: maria.lim-falk@su.se