Nätverk för rektorer som leder skolor med socioekonomiska utmaningar

Rektorer ansvarar ytterst för skolors samlade utbildningskvalitet och resultatet. Det ställs allt högre krav på att rektorer ska kunna leda, organisera och stödja skolverksamhet för likvärdighet och varje elevs skolframgång. Dessa krav riskerar dock att stanna vid förhoppningar om de inte backas upp med stöd som stärker rektorernas yrkesutövning.

Rektorer som verkar i skolor med socioekonomiska utmaningar behöver stöd i sitt arbete eftersom de skolor de leder ofta har svårt att förverkliga elevers rätt till utbildning av god kvalitet. Det kan exempelvis vara svårt att etablera goda lärmiljöer, trygghet och studiero samt att rekrytera och behålla kvalificerad personal. Nätverket för rektorer som leder skolor med socioekonomiska utmaningar syftar till att stödja, stärka och lära om denna specifika målgrupp av rektorer genom att samarbeta med dem.

De deltar i nätverket

Ett första nätverk har bildats i Stockholmsområdet. Nätverket finansieras av Skolverket och pågår i första hand 2022–2024. I nätverket deltar forskare från Institutionen för pedagogik och didaktik, som bygger nätverket tillsammans huvudmannarepresentanter och rektorer från Stockholms stad och Upplands Bro kommun. Fler nätverk kan komma att bildas i Stockholmsområdet och det finns också nätverk i Göteborg.

Nätverkets syfte och förväntade utfall

Nätverket syftar till att bygga stödstrukturer för rektorer i samverkan mellan myndigheter, lärosäten och skolhuvudmannaorganisationer. I nätverket ska rektorer också ges möjligheten att utbyta erfarenheter och dra lärdomar. Genom nätverket möjliggörs systematiskt lärande om rektorer som leder skolor med socioekonomiska utmaningar. Detta ska utmynna i kunskap som kan gagna rektorerna.

Rektorer som deltar i nätverket förväntas

  • Stärka modet att leda sina skolor och stärka sitt engagemang i ledarskapet.
  • Stärka förmågan att leda verksamhet med stöd i relevant forskning.
  • Utveckla konkreta strategier för att leda den egna verksamheten givet dess villkor.
  • Kunna skapa sammanhang för skolledarskap i den egna skolan genom att dels involvera medarbetare, dels i nätverket genom utbyte med kollegor.

Nästa träff i nätverket äger rum 15-16 september på Skepparholmen, Nacka.

Projektansvarig och kontaktperson:

Niclas Rönnstrom. E-post: niclas.ronnstrom@edu.su.se