Vilka berörs av och bryr sig om skolutveckling?

Skolutveckling berör samtliga nivåer och aktörer med koppling till skolsystemet – från myndigheter till den enskilda eleven.

Aktörer inom skolutveckling är exempelvis statsmakterna, skolmyndigheterna, skolhuvudmännen, rektorerna, lärarna, eleverna och alla de andra yrkesgrupperna i skolväsendet. Dessutom omfattar skolutveckling de intressenter som berörs av och vill kunna påverka skolan. Det kan vara vårdnadshavare, forskare, föreningar, politiker eller företag. I takt med att skolor i allt högre grad ses som självstyrande enheter som ansvarar för sin egen utveckling har skolutveckling också blivit till en industri formad av otaliga intressenter.

Främja utbildningskvalitet

Skolutveckling berör arbetet med att förändra pedagogisk verksamhet i syfte att främja utbildningskvaliteten eller att svara upp mot olika utmaningar i skola och samhälle. Den syftar också till att barn, ungdomar och vuxna ges rätten till likvärdig utbildning oavsett förutsättningar och bakgrund, och att de kan nå så långt som möjligt i utbildningen. Skolutveckling kan ske på initiativ av reformgivare, skolhuvudmän eller inifrån skolorna själva. Den kan även ske i samverkan mellan skolornas interna och externa intressenter.

Ständigt aktuell

Allt detta innebär att skolutveckling, liksom skolan som institution, är inbäddad i sociokulturella, historiska, och politiska kontexter. Skolutveckling äger ständig aktualitet, men dess syften, villkor och dynamik förändras vilket gör den till ett fängslande område för forskning.