Vår vision med forskarnätverket

Skola och utbildning är viktiga delar i utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi vill i vårt forskarnätverk generera kunskap som främjar hållbar skolutveckling i ett föränderligt samhälle – där lokala, nationella och globala krafter flätas samman.

Skolutveckling ska ytterst syfta till förändringar som kommer barn, unga, vuxna och deras lärande till godo. Den inrymmer ett löfte till dem som genomgår sin skolgång i våra olika skolformer: relevanta utbildningar av hög kvalitet, att svara upp mot samhällsutmaningar samt rätten till likvärdig utbildning oavsett bakgrund och förmåga.

Enligt lag ska utbildning främja elevers kunskaper, värden och allsidiga utveckling. Den ska också främja lusten till livslångt lärande och stimulera elevers möjligheter att nå så långt som möjligt. Ytterligare ett löfte är det kompensatoriska uppdraget, det vill säga det faktum att de obligatoriska skolformerna ska uppväga skillnader i förutsättningar när det gäller att tillgodogöra sig utbildning.

Hållbar skolutveckling: elevers rättighet, skolans skyldighet, offentlig angelägenhet

Det är enkelt att påvisa ett behov av skolutveckling i skolor inom alla skolformer, men en betydande del av den tidigare forskningen visar att skolutveckling är komplext och svårbemästrat. Samtidigt är en väl fungerande och ändamålsenlig skolutveckling av största vikt för våra skolor. Den är också en offentlig angelägenhet som berör samhällets fortbestånd och hållbar utveckling.

Den forskning som bedrivs inom Stockholms universitets forskarnätverk för skolutveckling ska vara ett löfte till de aktörer och intressenter som bedriver eller berörs av skolutveckling. Vi genererar inte enbart kunskap om skolutveckling. Vår forskning och våra samarbeten ska också vara till stöd för alla dem som har skolutveckling som uppgift.