Syftet med vårt forskarnätverk

Kärnan i vårt arbete är mångvetenskaplig forskning om skolutvecklingens dynamik, dess aktörer och dess praktiker. I forskarnätverket mobiliserar, aktiverar och synliggör vi forskning om skolutveckling som en gemensam angelägenhet på Stockholms universitet.

Vid Stockholms universitet finns en bred och djup kunskapsbas med relevans för utveckling av skola och undervisning. I forskarnätverket möts forskare som har sin förankring i kunskapsområden som undervisning och skolors styrning, ledning och organisation. De samverkar med forskare som fokuserar på skolors kärnuppdrag som exempelvis språk, undervisning, lärande, bedömning, inkludering och likvärdighet.

Nätverket syftar framför allt till följande tre delar:

Forskning

Att bygga och förvalta en stark och spännande miljö för mångvetenskaplig forskning om och för skolutveckling. Det gör vi genom att samarbeta över flera olika discipliner.

Samarbeten och partnerskap

Att medverka till kunskapsutveckling som berikar forskning, utbildning och samarbeten som är av vikt för verksamheten vid Stockholms universitet och skolsektorn. Vi etablerar och utvecklar också vetenskapliga partnerskap och samarbeten med skolor, skolhuvudmän, skolmyndigheter och andra viktiga intressenter.

Tillgänglighet och resurser

Att göra forskning och samverkan om skolutveckling som bedrivs vid Stockholms universitet synlig och tillgänglig, och att dela resurser för skolor att använda i sitt utvecklingsarbete.