Medverkande forskare och institutioner

De forskare som medverkar i nätverket har sin förankring i flera av de institutioner som har skolutveckling som intresse:
  • Institutionen för pedagogik och didaktik
  • Institutionen för ämnesdidaktik
  • Institutionen för svenska och flerspråkighet
  • Specialpedagogiska institutionen
  • Barn – och ungdomsvetenskapliga institutionen.
  • Stockholm Business School
  • Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.
Niclas Rönnström
Samordnare för nätverket, docent och universitetslektor i pedagogik
Christina Hedman
Professor i svenska som andraspråk
Diana Berthén
Lektor i specialpedagogik
Inger Eriksson
Professor i pedagogik
Jan Löwstedt
Professor i företagsekonomi
Karim Hamza
Docent och universitetslektor
Maria Lim Falk
Filosofie doktor i nordiska språk
Martin Rogberg
Verksamhetsansvarig för Nationellt FOU-center Samverkan för bästa skola

Niclas Rönnström är en av initiativtagarna till Stockholms universitets forskarnätverk för skolutveckling, men också till det nationella forskarnätverket NSLO tillsammans med Helene Ärlestig och Ulf Blossing.

Niclas Rönnström är docent och universitetslektor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik och har arbetat med skol- och ledarutveckling nationellt och internationellt i drygt två decennier. Han är en anlitad som expert av såväl svenska som europeiska skolmyndigheter.

Åren 2012–2020 var Niclas Rönnström utbildningschef för Rektorsprogrammet vid Stockholms universitet och innan dess verkade han inom det akademiska nätverket CICE (Childrens Identity and Citizenship Education in Europe). Han är en av initiativtagarna till, och verksam inom, det nationella FOU-stöd som ges inom ramen för Samverkan för bästa skola (SBS). Tillsammans med Jan Håkansson leder han även det vetenskapliga råd som knyts till SBS. Niclas Rönnström leder också forskargruppen SOUL (Skolors organisering, utveckling och ledning) vid Stockholms universitet.