Maria Lim Falk

Maria Lim Falk är universitetslektor i nordiska språk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Hennes forskningsintressen rör språkutveckling, undervisning och lärande, och särsklit relationen mellan språk- och kunskapsutveckling i flerspråkiga utbildningskontexter.

Fyra forskningsområden har varit centrala i Marias vetenskapliga verksamhet: Språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning (CLIL); Svenska med didaktisk inriktning, inkl. svenska som andraspråk i skolan och på lärarutbildningen; Nyanländas elevers språkinlärning, språkutveckling och lärande i undervisnings- och skolutvecklingsperspektiv och Skolutveckling, kapacitetsbyggande och samverkan på vetenskaplig grund. Marias vetenskapliga verksamhet involverar ofta nära och långtgående samverkan med skolaktörer på olika nivåer – från huvudmannanivå till klassrumsnivå. Syftet kan vara att generera ny vetenskaplig kunskap eller att främja samhällsutveckling, hållbarhet och innovation med skolutveckling som mål där elevernas utveckling och lärande hela tiden står i centrum. De samverkans projekt Maria leder formas av ledorden likvärdighet, hög kvalitet, ändamålsenlighet och struktur.

E-post: maria.lim-falk@su.se

Publikationer i urval

Lim Falk, Maria, Bani-Shoraka, Helena, Galián Barrueco, Carmen, Forsberg, Madeleine & Vilhelmsson, Lena. 2022 (uu, sista korr gjort) Mot en långsiktig och hållbar ordundervisning. I: Aldén, Kristina & Olofsson, Mikael (red.). 2022. Möjligheter till lärande – andraspråksdidaktik i ett kritiskt perspektiv. Symposium 2022. Stockholm: Liber, S. 242–259.

Lim Falk, Maria. (2017) Planera för progression. I: I. Lindberg (red.), Nyanländas språkutveckling. Skolverket: Skolverkets språk-, läs- och skrivutveckling. https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Grundskola/033_nyanlandas-sprakutveckling/del_01/ (16 s.)

Lim Falk, Maria. & Riad, Tomas. (2017) Lingvistisk litteracitet i skolan – ett möte mellan språkforskare och lärare. I: E. Bergh & N. Larsson (red.), Svenska – ett kritiskt ämne. Svensklärarföreningens årsskrift 2016. Stockholm: Svensklärarföreningen och Natur och kultur. S. 88–108.

Lim Falk, Maria & P. Holmberg. (2016) Paths to academic writing in a globalized world. I: Plane, S, Bazerman, C, m.fl. (ed.), Writing Research across borders. Recherches textuelles and the Writing Across the Curriculum Clearinghouse, p. 187–211.