Karim Hamza

Karim Hamza är docent och universitetslektor i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Institutionen för ämnesdidaktik. Hans huvudsakliga forskningsintresse rör utveckling och modifiering av didaktiska modeller och designer i nära samverkan med verksamma lärare. Under åren 2014 – 2020 ledde Karim det praktiknära forskningsprojektet RiskEdu, bestående av fyra forskare och två verksamma lärare.

Karim är också en av upphovspersonerna till samverkansmodellen Didaktisk utvecklingsdialog och har tillsammans med Per Anderhag har Karim utvecklat konceptet ”Lärares lågintensiva utvecklingsarbete” som ett sätt att tala om och synliggöra den skol- och undervisningsutveckling som ständigt pågår, ofta i det tysta, som en del av lärares dagliga praktik.

E-post: karim.hamza@su.se

Publikationer i urval

Almqvist, J., Hamza, K., & Olin, A. (Eds.). (2017) Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare. Lund: Studentlitteratur.

Hamza, K., & Anderhag, P. (2021) Gymnasielärares lågintensiva utvecklingsarbete: Att koppla undervisningserfarenheter till det systematiska kvalitetsarbetet. In Å. Hirsh & A. Olin (Eds.), Skolutveckling i teori och praktik (pp. 201-210). Malmö: Gleerups.

Hamza, K., Palm, O., Palmqvist, J., Piqueras, J., & Wickman, P.-O. (2018) Hybridization of practices in teacher-researcher collaboration. European Educational Research Journal, 17(1), 170-186. doi: 10.1177/1474904117693850

Hamza, K., Piqueras, J., Wickman, P.-O., & Angelin, M. (2018) Who owns the content and who runs the risk? Dynamics of teacher change in teacher-researcher collaboration. Research in Science Education, 48(5), 963-987. doi: 10.1007/s11165-016-9594-y

Olin, A., Almqvist, J., Hamza, K., & Gyllander Thorkildssen, L. (Eds.). (2019) Didaktisk utvecklingsdialog: Lärares och skolledares professionella utveckling. Lund: Studentlitteratur.

Wickman, P.-O., Hamza, K., & Lundegård, I. (2020) Didactics and didactic models in science education. In P. J. White, R. Tytler, J. Ferguson, & J. Cripps Clark (Eds.), Methodological approaches to STEM education research (Vol. 1, pp. 34-49). Newcastle upon Tyne, U.K: Cambridge Scholars Publishing.