Jan Löwstedt

Jan Löwstedt, är professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet och en av initiativtagarna till SUFS. Hans forskning rör frågor om förändring och utveckling av professionsbaserade organisationer såsom skolor, företags FoU-verksamhet samt konsult och rådgivningsverksamhet.

Forskningen avser även digitaliseringens inverkan på förändringar i arbetslivet. Områden inom vilka han även gjort internationellt jämförande studier. Han är även en av grundarna av den nationella forskarskolan Management och IT och har bland annat haft styrelseuppdrag i Myndigheten för skolutveckling samt Forte. Han har varit gästforskare vid HEC i Paris, ESADE i Barcelona, Oxford University och Stanford University.

E-post: jan.lowstedt@sbs.su.se

Publikationer i urval

Klaassen, J. and Löwstedt, J. (2020) Digitalization in Schools: Four Examples of Embeddedness, Noumair, D.A. and (Rami) Shani, A.B. (Ed.) Research in Organizational Change and Development Vol. 28, Emerald Publishing Limited, pp. 103-126. doi.org/10.1108/S0897-301620200000028004

Löwstedt, J. (2021) En skolas förändringskapacitet. I Rönnström N. & Johansson O., red. Att förbättra skolor med stöd i forskning. Stockholm: Natur & Kul

Larsson, P. & Löwstedt, J. (2020) Distributed school leadership: Making sense of the educational infrastructure. Educational Management Administration & Leadership. doi.org/10.1177/1741143220973668

Larsson, P. & Löwstedt, J. (2021) Förändrar skolans styrning och ledning arbetsmiljön? – Krav, inflytande och stöd i över- och underpresterande skolor. Arbetsmarknad & Arbetsliv, Vol. 27, Nr 2, sid. 7-26.

Larsson, P. & Löwstedt, J. (2020) Strategier och förändringsmyter. Ett organiseringsperspektiv på skolutveckling och lärares arbete. Lund: Studentlitteratur

Löwstedt, J. (2018) Hur påverkar skolans organisation kompetensförsörjningen? I Rebas K & Olsson J red., Handlingskraft kan lösa lärarkrisen. Svenskt Näringsliv.

Löwstedt, J (red.) (2015) Skolledning. Scener från den organiserande vardagen. Lund: Studentlitteratur