Inger Eriksson

Inger Eriksson är professor i pedagogik vid Stockholms universitet och Örebro universitet. Hennes forskningsintresse handlar främst om vilket lärande som möjliggörs i olika undervisningspraktiker och hur forskare och lärare kan förenas kring ett gemensamt undervisningsutvecklande arbete. Kunskapsfrågor relaterat till design av undervisning är också ett stort intresse med den centrala frågan om ”vad är det den som är kunnig kan?”

Inger intresserar sig även för didaktiskt ledarskap och utveckling av redskap för kartläggningar av undervisningsutmaningar. Ett speciellt intresse är riktat mot utveckling av matematikundervisning. Inger är vetenskaplig ledare för det av Skolforskningsinstitutet finansierade projektet Problemsituationer, lärandemodeller och undervisningsstrategier (PLUS). Inger är också på olika sätt engagerad i uppbyggnad av samverkansplattformar för utbildningsutvecklande forskning.

E-post: Inger.eriksson@su.se

Publikationer i urval

Eriksson, I. & Öhman Sandberg, A. (Red.) (2022) Praktikutvecklande forskning mellan skola och akademi. Utmaningar och möjligheter vid samverkan. Nordic Academic Press.

Eriksson, I. (2021) Att identifiera problem i undervisningen – en grund för didaktisk skolutveckling. I N. Rönnström & O. Johansson, (red.) Att förbättra skolor med stöd i forskning Exempel, analyser och utmaningar (357–378). Natur och Kultur.

Eriksson, I. (2020) Från att veta vad som fungerar till att driva utveckling av undervisningen. I Å. Hirsh & A. Olin (red.), Skolutveckling i teori och praktik (187–202). (Första upplagan). Gleerups.