Diana Berthén

Diana Berthén är lektor i specialpedagogik vid Specialpedagogiska institutionen vid Stockholms universitet. Hennes forskningsintresse handlar främst om kvalificering av undervisning och bedömning i grundsärskolans och gymnasiesärskolans undervisningspraktiker.

Diana har bland annat ansvarat för Skolverkets kartläggning av lärares behov och kunskaper om utvecklingsinsatser och stöd för bedömning och betygssättning av elever inom särskolas olika skolformer. Hon har medverkat i produktion av Skolverkets bedömningsstöd Gilla Läsa Skriva (GLS 1–6 och GLS 7–9) för grundsärskolan och ansvarat för Skolverkets läslyftsmoduler för grund- och gymnasiesärskolan. Hon handleder också lärare i grundsärskolan i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola.

E-post: diana.berthen@specped.su.se

Publikationer i urval

Berthén, D., Waermö, M. & Eriksson I. (2021) Ett kollaborativt, iterativt och empiriskt utforskande av ämnesdidaktiska utmaningar. Ingår i N. Rönnström & O. Johansson (Red.), Att förbättra skolor med stöd i forskning, (s. 425–450). Natur och Kultur.

Berthén, D. (2019) Nyckeluppgift som redskap för att kvalificera undervisningen i grundsärskolan – exemplet det mystiska ägget. Ingår i Y. Ståhle, M. Waermö & V. Lindberg (Red.), Att utveckla forskningsbaserad undervisning – exempel, analyser och utmaningar, (s. 241–268). Natur och Kultur.

Gadd, M., Berthén, D. & Lundgren, L. (2019) Helping students with intellectual disabilities become better writers: An inquiry into writing instruction. International Journal of Disability, Development and Education, 68(3), 395–413.