Christina Hedman

Christina Hedman är professor i svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik, Stockholms universitet. Hon har mångårig erfarenhet av forskning och utvecklingsarbete i en mängd olika undervisningssammanhang för flerspråkiga minoritetsspråkstalande elever, såsom ämnet modersmål, svenska som andraspråk, språkintroduktionsgrupper för nyanlända elever i låg- och mellanstadiet, språkintroduktion i gymnasiet och förberedelseklass i högstadiet.

Hennes forskning tar utgångspunkt i språkets centrala roll för lärande och demokratiskt deltagande i skola och samhälle och omfattar såväl språkliga och didaktiska som kritiska perspektiv på (språk)undervisning. Forskningen relaterar till frågor om utbildningspolicy och språkideologier. En viktig utgångspunkt är behovet av att beakta individens hela språkliga repertoar för att uppnå epistemisk rättvisa (Fricker 2007) i utbildningsväsendet

E-post: christina.hedman@su.se

Publikationer i urval

Hedman, Christina & Fisher, Linda (forthcoming) Critical multilingual language awareness among migrant students: cultivating curiosity and a linguistics of participation. Journal of Language, Identity, and Education. DOI: 10.1080/15348458.2022.2078722

Hedman, Christina & Magnusson, Ulrika (2022) Adjusting to linguistic diversity in a primary school through relational agency and expertise: A mother-tongue teacher team’s perspective. Multilingua: Journal of Cross-Cultural and Interlanguage Communication (MULTI). doi.org/10.1515/multi-2021-0070

Hedman, Christina & Magnusson. Ulrika (2022) Performative functions of multilingual policy in second language education in Sweden. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 25(2), 452–466. doi.org/10.1080/13670050.2019.1693956

Hedman, Christina & Magnusson, Ulrika (2021) Researching the complexities of the school subject Swedish as a Second Language: A Linguistic Ethnographic project in four schools.  Languages, 6(4), 205, 1–16; doi.org/10.3390/languages6040205

Hedman, Christina & Rosén, Jenny (2020) Modersmålsämnets legitimitet i ett förändrat politiskt landskap: en analys av svensk riksdagsdebatt under 2010-talet [The legitimacy of the mother tongue subject in a changing political landscape: an analysis of Swedish parliamentary debate in the twenty-tens.Utbildning & Demokrati – tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 29(3), 31–50.